Και η Κάσος στέλνει τα σκουπίδια της στη Θήβα;


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ
Αριθ. Απόφ: 102/2014
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το 15ο πρακτικό της 29-9-2014
συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Κάσου
Θέμα: «Έγκριση Τροποποίησης Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κάσου και ΕΕΑΑ»

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 29η
Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά
από την υπ’ αριθμόν 3343/25-09-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στη Δήμαρχο Κάσου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται η Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία
δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη, ήτοι:
Παρόντες Απόντες
1. Συμσερίδης Νικόλαος Πρόεδρος 1. Παμπαφίκος Γεώργιος Εκτός Κάσου
2. Δημητρίου Ευαγγελία Γραμματέας 2. Ιερομόναχος Αντώνιος Εκτός Κάσου
3. Μαλανδρή Μαρία Μέλος 3. Δασκαλάκη Ιουλία Εκτός Κάσου
4. Μαστροπαύλος Νικόλαος Μέλος
5. Ζάγορας Αντώνιος Μέλος
6. Παπαγεωργίου Βασίλειος Μέλος
7. Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή Μέλος
8. Περσελής Κωνσταντίνος Μέλος
9. Παρλής Εμμανουήλ Μέλος
10. Κρητικός Νικήτας Μέλος
Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Παμπαφίκος Γεώργιος και Ιερομόναχος Αντώνιος δεν
προσήλθαν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι σύμφωνα με το
ισχύον νομικό πλαίσιο και τη μεταξύ του Δήμου μας και της ΕΕΑΑ σύμβαση η διαχείριση
του υπολείμματος που προκύπτει από τη διαλογή του ρεύματος ανακύκλωσης του Δήμου μας
σε ΚΔΑΥ της Αττικής, ανήκει στο Δήμο.
Δεδομένου ότι επί του παρόντος δεν είναι δυνατή η διάθεση του υπολείμματος σε άλλο
ΧΥΤΑ και προκειμένου να αποφευχθεί η παραλαβή του από το Δήμο μας στο ΚΔΑΥ (ως η
συμβατική υποχρέωσή μας και ενδεχομένως να τεθεί σε διακινδύνευση μελλοντικά η
συνέχιση του έργου ανακύκλωσης, προτείνουμε να γίνει τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ
Δήμου Κάσου και ΕΕΑΑ και να διατίθεται στο ΧΥΤΑ Θήβας κατ’ εντολή μας και με τίμημα 40€/τόνο κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης του Δήμου μας με το Δημοτικό φορέα
(ΔΕΠΟΔΑΘ), που διαχειρίζεται ο ΧΥΤΑ Θήβας.

και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να γίνει τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ Δήμου Κάσου και ΕΕΑΑ και να διατίθεται στο
ΧΥΤΑ Θήβας κατ’ εντολή μας και με τίμημα 40€/τόνο.

Η απόφαση πήρε α/α 102/2014
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Υπ: Συμσερίδης Νικόλαος
Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία
Υπ: Μαλανδρά Μαρία
Υπ: Μαστροπαύλος Νικόλαος
Υπ: Ζάγορας Αντώνιος
Υπ: Παπαγεωργίου Βασίλειος
Υπ: Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή
Υπ: Περσελής Κωνσταντίνος
Υπ: Παρλής Εμμανουήλ
Υπ: Κρητικός Νικήτας
Ακριβές Απόσπασμα
από το Βιβλίο Πρακτικών
Ο Πρόεδρος ΔΣ Κάσου
Συμσερίδης Νικόλαος

permisospress.blogspot.com
http://exeisminima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

δείτε και εδώ

HOTEL

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΘΗΒΑ 22620 27333 ΝΙΟΒΗ ΘΗΒΑ 22620 89093 ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ - ΘΗΒΑ 22620 89523-5 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PHILOXENIA ΘΗΒΑ τηλ./fax : 2262028705

TRAVEL

ANIFANTIS TOURS ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ & ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑ 22620 26479-80 POLINIKIS TRAVEL ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 37 ΘΗΒΑ 22620 29200 TSOTRAS TRAVEL ΠΙΝΔΑΡΟΥ 62 ΘΗΒΑ 22620 26444 22620 27444 PAPAGIANNIS TRAVEL ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ 14 ΘΗΒΑ 22620 26100 22620 21411
Το μουσείο της Θήβας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα εκθέματά του μαρτυρούν τη μακρά ιστορία της από την Πρωτοελλαδική μέχρι και τη Ρωμαϊκή εποχή. Μερικές από τις συλλογές στην έκθεση είναι μοναδικές στο είδος τους, όπως η συλλογή των ανατολικών σφραγιδοκυλιδρων, των μυκηναϊκών λαρνάκων, των ενεπίγραφων στη Γραμμική Β΄ ψευδόστομων και των κλασικών χαρακτών μαύρων στηλών. Πολύ αξιόλογα έργα είναι επίσης οι Κούροι από το ιερό του Απόλλωνος στο Πτοώ, καθώς και τα κοσμήματα και τα ελεφάντινα αντικείμενα από τα ανάκτορα και τους τάφους της μυκηναϊκής Θήβας. Στο προαύλιο, εκτός από το πλήθος των επιγραφών, των επιτύμβιων και των άλλων γλυπτών, φιλοξενείται μεγάλη συλλογή Βυζαντινών και Μεσαιωνικών αρχιτεκτονικών μελών.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΠΛΟΓΚ;

Σήμερα, το να προσπαθήσει κανείς να ορίσει με σαφήνεια τι σημαίνει ο όρος μπλογκ, είναι μάλλον παρακινδυνευμένο. Ένα μπλογκ είναι πάνω απ όλα ένα εργαλείο. Η δυνατότητα για όποιον έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο να αποκτήσει εύκολα, γρήγορα και δωρεάν τη δική του φωνή. Πάνω από όλα όμως, ένα μπλογκ είναι ένα μέσο επικοινωνίας.

Σε αντίθεση με μια στήλη εφημερίδας ή μια τηλεοπτική εκπομπή, τα μπλογκ κατά κανόνα επιτρέπουν το σχολιασμό των άρθρων τους από τους επισκέπτες, δημιουργώντας μια αίσθηση οικειότητας ανάμεσα στους τακτικούς επισκέπτες και τους συγγραφείς τους. Οι μπλόγκερ (δηλαδή οι συγγραφείς των μπλογκ), συχνά νιώθουν αλληλεγγύη και οικειότητα κι έτσι δημιουργούνται (κυριολεκτικά και μεταφορικά) δεσμοί ανάμεσά τους. Με τη διασύνδεση των ιστολογίων μεταξύ τους, έχει δημιουργηθεί η έννοια της μπλογκόσφαιρας, ως ένας ημιαυτόνομος χώρος που αποτελείται από τα μπλογκ, τους συγγραφείς τους και τους αναγνώστες τους.

Μιχάλης Μουζουράκης